Psychologisch Bureau de Winter & den Boer

Clientenstop

In de loop van 2024 ga ik na 40 mooie jaren in de zorg (waarvan 30 jaar binnen deze praktijk) mijn werkzaamheden als GZ-psycholoog beëindigen.
Er worden daarom vanaf heden geen nieuwe cliënten meer in zorg genomen.
Ik wil alle cliënten, collega’s en verwijzers bedanken voor de prettige wijze waarop in mijn werkzaamheden binnen de praktijk heb kunnen uitvoeren.

Intakegesprek

Allereerst houden we een intakegesprek en worden eventueel vragenlijsten afgenomen. Dit is bedoeld om inzichtelijk te maken welke klachten of problemen u ervaart en welke factoren opwekken of beïnvloeden. Uw hulpvraag en uw verwachtingen worden doorgenomen.

De volgende mogelijkheden voor consulten zijn beschikbaar:
- consult face-to-face in praktijkruimte
- consult beeldbellen/telefonisch
-consult aan huis (uitsluitend in Zierikzee).

Diagnose en behandeladvies

Na de intake bespreken we de diagnose en uw behandelaar bepaald het zorgvraagtype. Aan de hand daarvan geven wij u een advies. Dit geeft weer welke behandeling het beste kan aansluiten bij uw hulpvraag en klachten.

Behandeltijd

Aan de hand van de informatie uit de intakefase bepalen wij in overleg hoe uw behandeling eruit kan komen te zien en na uw akkoord kan over gegaan worden tot de behandelfase.
De duur van de diagnostische- of behandelconsulten kunnen zijn:
- 45 minuten
- 60 minuten
- 90 minuten
- of 30 minuten
De totale behandeling bestaat uit 5 tot 13 consulten (maximaal 6 maanden)

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie steunt op twee uitgangspunten die elkaar aanvullen. De cognitieve therapie richt zich op de gedachten en de emoties die daaruit voortkomen. Het kan zijn dat u belangrijke zaken en gebeurtenissen (onbewust) vanuit een negatief standpunt bekijkt. Dan is de kans groot dat u geregeld angstig, somber of geïrriteerd bent. Samen met de psycholoog onderzoekt u of uw manier van denken klopt met de werkelijkheid. En of u meer realistische, vaak positievere gedachten kunt ontwikkelen.

In het verlengde hiervan ligt de gedragstherapie. Als u bijvoorbeeld angstig bent, zult u situaties die u angst aanjagen uit de weg gaan. Op de lange(re) termijn heeft dit een negatief effect op uw gemoedsrust. Samen met de psycholoog brengt u het problematische gedrag in kaart. U krijgt vervolgens handreikingen en oefeningen om passend gedrag voor deze situaties aan te leren.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Deze therapie, bekend als EMDR, zet de psycholoog in bij mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. We spreken dan van een posttraumatische stress-stoornis (PTTS). Herinneringen en angstwekkende beelden blijven zich opdringen. EMDR kan ook bij angsten, depressies en fobieën hulp bieden. Voor deze therapie is het nodig te focussen op de nare herinnering.

Terwijl u aan die gebeurtenis denkt, krijgt u kortdurend een prikkel aangeboden: een handbeweging of auditieve prikkels via een koptelefoon. Door de concentratie op die prikkel, raakt uw werkgeheugen overbelast. De nare herinnering vloeit vervolgens af naar het langetermijngeheugen waardoor de herinnering minder allesbepalend wordt.

Interpersoonlijke Psychotherapie

Deze kortdurende gesprekstherapie passen wij met name toe bij depressies en eetstoornissen, maar is ook geschikt voor andere psychische stoornissen. De interpersoonlijke psychotherapie (IPT) baseert zich op de theorie dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie (of eetstoornis) kunnen uitlokken als u daar gevoelig voor bent.

Tijdens de therapie gaan we in op (recente) veranderingen in voor u belangrijke relaties en wat de gevolgen ervan zijn. Samen bepalend we waar de grootste ‘pijn’ zit en dat wordt de focus van de gesprekken. Door dit probleem aan te pakken, krijgt u voldoende energie en ruimte om eventuele andere kwesties zelf op te lossen.

Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Het uitgangspunt is dat vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT leert u om uw aandacht te richten op de zaken die werkelijk belangrijk zijn in uw leven. Dit in plaats van gefocust te zijn op vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties die er nu eenmaal zijn.

Het doel is uw psychologische flexibiliteit te vergroten. We werken onder meer aan het waardevrij observeren en ondergaan van uw gedachten (mindfulness), acceptatie van onvermijdelijke zaken, uw plek in relatie tot de omgeving en aan het bepalen van wat werkelijk waardevol voor u is, bijvoorbeeld gezondheid, vriendschap, ontwikkeling, creativiteit. Centraal staat de bereidheid om u in te zetten voor die waarden.

Klachtprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over uw behandelaar.
Wij vragen u dit eerst met uw psycholoog te bespreken. Een gesprek werkt meestal al zeer verhelderend.
U kunt er ook voor kiezen om van psycholoog te veranderen. Uw huisarts kan u een doorverwijzing geven.
Mocht u het gevoel hebben dat u onvoldoende gehoord wordt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP heeft een klachtenprocedure. Deze vindt u op www.psynip.nl.

Daarnaast is De Winter & den Boer aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. KPZ biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Klachtenportaal Zorg