Psychologisch Bureau de Winter & den Boer

Onze specialisten werken met
een breed pakket aan behandelmethoden

Wat doen we?

Wij behandelen kinderen en jongeren met lichte tot matig ernstige psychische problemen.
Onze behandelingen zijn kortdurend, tussen de 4 en 30 sessies.
Indien nodig verrichten wij een psychodiagnostisch onderzoek.

Intakegesprek

Allereerst houden we een intakegesprek met u als ouder/verzorger en met uw kind. Dit is bedoeld om inzichtelijk te krijgen welke klachten of problemen uw kind ervaart en welke factoren de klachten opwekken of beïnvloeden. U geeft aan wat de hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn.
Afhankelijk van de uitkomst van het intakegesprek kunnen we u vragen om een aanvullende vragenlijst in te vullen.

Diagnose en behandeling

Na een aantal gesprekken leggen wij u de diagnose voor. Aan de hand daarvan geven wij u een advies. Dit geeft weer welke behandeling het beste kan aansluiten bij de hulpvraag en klachten. Soms kan het nodig zijn om eerst een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek te doen, voordat wij een diagnose kunnen stellen met de bijbehorende behandelopties. Het kan gaan om een intelligentie onderzoek, sociaal–emotioneel onderzoek of neuropsychologisch onderzoek.

Na het 2e gesprek zal er behandelplan worden opgesteld. Voordat de behandeling start dient er een akkoord te worden gegeven door de ouder (of wettelijke vertegenwoordiger) van het kind/ jongere.
De behandelduur is afhankelijk van de mate van ernst van de problematiek. Het ene kind of jongere heeft een behandeling van 5 maanden nodig, andere kinderen of jongeren een jaar.
Om de 8 a 10 sessies wordt samen met het kind en diens ouders het behandelplan geëvalueerde.

Aanvullende behandeling

In de praktijk werken we samen met Gert Dedel, werkzaam bij Kinderfysiotherapie Dok018 in Goes. Tijdens het intakegesprek zal tevens worden gekeken of het wenselijk is om naast de psychologische behandeling een lichaamsgerichte behandeling op starten.

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie steunt op twee uitgangspunten die elkaar aanvullen. De cognitieve therapie richt zich op de gedachten en de emoties die daaruit voortkomen. Het kan zijn dat uw kind belangrijke zaken en gebeurtenissen (onbewust) vanuit een negatief standpunt bekijkt. Dan is de kans groot dat het geregeld angstig, somber of geïrriteerd bent. De psycholoog onderzoekt met uw kind of zijn manier van denken klopt met de werkelijkheid. En of het meer realistische, vaak positievere gedachten kan ontwikkelen.

In het verlengde hiervan ligt de gedragstherapie. Als uw kind bijvoorbeeld angstig is, zal het situaties die angst aanjagen uit de weg gaan. Op de lange(re) termijn heeft dit een negatief effect op zijn gemoedsrust. De psycholoog brengt samen met het kind het problematische gedrag in kaart. Uw kind krijgt vervolgens handreikingen en oefeningen om passend gedrag voor deze situaties aan te leren.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Deze therapie, bekend onder de afkorting EMDR, zet de psycholoog in bij mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. We spreken dan van een posttraumatische stress-stoornis (PTTS). Ook kinderen en jongeren kunnen hier last van hebben. Herinneringen en angstwekkende beelden blijven zich opdringen. EMDR kan ook bij angsten, depressies en fobieën hulp bieden. Voor deze therapie moet het kind het wel aandurven om te focussen op de nare herinnering.

Terwijl uw kind aan die gebeurtenis denkt, krijgt het kortdurend een bewegende prikkel aangeboden, meestal een lichtje. Door de concentratie op die beweging, raakt zijn werkgeheugen overbelast. De nare herinnering vloeit vervolgens af naar het langetermijngeheugen waardoor de herinnering minder allesbepalend wordt. Over het algemeen is snel duidelijk of EMDR hulp biedt. En als dat zo is, zijn snel resultaten te boeken.

Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Het uitgangspunt is dat vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT leert uw kind om zijn aandacht te richten op de zaken die werkelijk belangrijk zijn in zijn leven. Dit in plaats te focussen op vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties waar het kind niets aan kan veranderen.

We vergroten zijn psychologische flexibiliteit. We werken onder meer aan het waardevrij observeren en ondergaan van zijn gedachten (mindfulness), acceptatie van onvermijdelijke zaken, zijn plek in relatie tot de omgeving en aan het bepalen van wat werkelijk waardevol voor uw kind is, denk aan, vriendschap, familie, sport, school, creativiteit. En ontstaat de bereidheid bij uw kind om zich in te zetten voor die waarden.

Speltherapie

Bij deze therapie gebruiken we spel als middel om uw kind te begrijpen en te helpen.
Spel is immers de taal van (jonge) kinderen. Via het spel krijgt uw kind de gelegenheid om te ontspannen en gedachten, gevoelens en wensen te uiten.
Het is ook een middel om ervaringen te verwerken en te experimenteren met verschillende vormen van gedrag.
We bieden uw kind in een veilige omgeving de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen.
Hierdoor krijgt het kind emotioneel en verstandelijk nieuwe inzichten.

Braingame Brian

Het computerspel Braingame Brian is ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar. En dan specifiek voor deze kinderen die problemen hebben met het executief functioneren. Hiermee bedoelen we dat zij moeite hebben met het doelgericht uitvoeren van taken. Denk aan planning, organiseren, sturen en controleren van gedrag (impulsen).

Braingame Brian bestaat uit drie trainingstaken die zijn verwerkt in een spelwereld rond het jongetje Brian. Via de problemen die Brian in zijn omgeving tegenkomt, wordt uw kind uitgedaagd bepaalde taken te trainen. Muziek en geluid maken de game tot een belevenis en bieden ondersteuning bij de uitvoering van de taken. Bij de spel-opdrachten horen ook beloningen.
Er zijn 25 sessies van ongeveer 40 minuten. Uw kind kan de game thuis op de computer uitvoeren.

Ouderbegeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving, en andersom. Problemen zijn dan ook niet los te zien van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Daarom hechten wij veel waarde aan uw betrokkenheid bij de behandeling van uw kind.
Tijdens de behandeling van uw kind, geven wij uitleg over de (opvoed)problemen en de effecten ervan op de rest van het gezin.

Dit kan al voldoende zijn om positieve veranderingen te weeg te brengen.
Er zijn ook ouders die meer ondersteuning zoeken in de omgang met het moeilijke gedrag van hun kind. Wij helpen u graag nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Klachtprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over uw behandelaar.
Wij vragen u dit eerst met uw psycholoog te bespreken. Een gesprek werkt meestal al zeer verhelderend.
U kunt er ook voor kiezen om van psycholoog te veranderen. Uw huisarts kan u een doorverwijzing geven.
Mocht u het gevoel hebben dat u onvoldoende gehoord wordt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. http://www.lvvp.info
Ook het Nederlands Instituut van Psychologen NIP heeft een klachtenprocedure. Deze vindt u op www.psynip.nl.

Daarnaast is De Winter & den Boer aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. KPZ biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Klachtenportaal Zorg